ماه: تیر 1399

انبارداری چیست؟

انبارداری چیست؟ آشنایی با فرآیند ها، اصول و اهداف آن

انبارداری و انبار  یکی از مهمترین بخش های شرکت هستند، زیرا بخش بزرگی از دارایی‌های سازمان‌ها در موجودی‌های انبار آنها انباشته…

بیمه کارکنان شرکت های خصوصی

با توجه به آنکه شرکت ها در حوزه های متفاوتی فعالیت می کنند، بنابراین شغل و نوع فعالیت در میزان تشدید حوادث موثر خواهند بود؛ به همین سبب شرکت های بیمه برای هر نوع شغل و فعالیتی، سطحی از هزینه ها را تعیین نموده اند.