ماه: اردیبهشت 1399

لیست بیمه تامین اجتماعی

لیست بیمه تامین اجتماعی: ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اینترنتی

در معرفی سازمان بیمه تامین اجتماعی می توان گفت، سازمانی است که موظف به پوشش اجباری کارگران مزد و حقوق بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد است.