آموزش حسابداریسپیدار همکاران سیستمنرم افزار حسابداری

پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم

در مقاله ی پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار با نحوه ثبت اعلامیه پرداخت، اعلامیه پرداخت چک، وصول و استرداد چک آشنا می شویم.

شما برای دریافت دموی رایگان نرم افزار می توانید به اینجا مراجعه کنید.

1- اعلامیه پرداخت نقدی

 • در این قسمت از مقاله ی پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار ، با نحوه ثبت اعلامیه پرداخت نقدی آشنا می شویم.
 • برای این کار از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، وارد اعلامیه پرداخت جدید می شویم.
 • فرم مربوط به اعلامیه پرداخت باز می شود.
اعلامیه پرداخت در سیستم پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم
شکل1- اعلامیه پرداخت

الف- ورود اطلاعات

 • پرداخت نقدی می تواند به تامین کننده، مشتری و پرداخت به سایر باشد.
 • در فیلد نوع، متناسب با طرف مقابل خود، نوع اعلامیه پرداخت را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد طرف مقابل، متناسب با نوع انتخاب شده، طرف مقابل را از فهرست مربوطه انتخاب و تایید می کنیم.
 • همچنین با راست کلیک کردن روی همین صفحه و انتخاب گزینه “جدید”، طرف حساب جدید را در سیستم تعریف کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ پرداخت وجه را وارد می کنیم.
 • در فیلد حساب معین، حساب معین مورد نظرمان را که می خواهیم در سند حسابداری بدهکار شود را انتخاب می کنیم.
 • در صورتی که از درختواره پیش فرض سپیدار استفاده کرده باشیم، حساب معین به صورت پیش فرض مشخص شده است.
 • در فیلد صندوق، صندوقی که می خواهیم پرداخت نقدی از آن انجام شود را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد مبلغ نقد، مبلغ پرداختی را وارد می کنیم.
 • در فیلد شرح، شرح مورد نظر برای اعلامیه مربوطه وارد می کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

ب- سند حسابداری

 • در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.
 • در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.
 • همچنین با استفاده از آیکون های بالای صفحه می توان سند حسابداری را ویرایش یا حذف کرد.

2- اعلامیه پرداخت از نوع اعلامیه برداشت

 • در این قسمت از مقاله ی پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار ، با نحوه ثبت اعلامیه پرداخت از نوع اعلامیه برداشت آشنا می شویم.
 • برای این کار از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، وارد اعلامیه پرداخت جدید می شویم.
 • فرم مربوط به اعلامیه پرداخت باز می شود.
 • اعلامیه برداشت می تواند برای تامین کننده، مشتری و پرداخت به سایر صادر شود.
 • در فیلد نوع، متناسب با طرف مقابل خود، نوع اعلامیه پرداخت را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد طرف مقابل، متناسب با نوع انتخاب شده، طرف مقابل را از فهرست مربوطه انتخاب و تایید می کنیم.
 • همچنین با راست کلیک کردن روی همین صفحه و انتخاب گزینه “جدید”، طرف حساب جدید را در سیستم تعریف کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ پرداخت وجه را وارد می کنیم.
 • در فیلد حساب معین، حساب معین مورد نظرمان را که می خواهیم در سند حسابداری بدهکار شود را انتخاب می کنیم.
 • در صورتی که از درختواره پیش فرض سپیدار استفاده کرده باشیم، حساب معین به صورت پیش فرض مشخص شده است.
 • در فیلد صندوق، نیازی به تغییر مقادیر موجود در فیلد نیست.
 • در فیلد مبلغ نقد، چون مبلغ نقدی جابجا نمی شود، مبلغ 0 را وارد می کنیم.
 • در فیلد شرح، شرح مورد نظر برای اعلامیه مربوطه وارد می کنیم.

ب- تب اعلامیه برداشت

 • ابتدا از وسط صفحه وارد تب اعلامیه برداشت می شویم.
 • سپس با استفاده از علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدیدی ایجاد می کنیم.
 • در ستون شماره، شماره اعلامیه برداشتی که از طریق فرم های بانکی داشتیم را وارد می کنیم.
 • در ستون تاریخ، تاریخ برداشت وجه را وارد می کنیم.
 • در نهایت در ستون مبلغ، مبلغ برداشتی را وارد می کنیم.
 • در ستون تفصیل حساب بانکی، حساب بانکی که پرداخت از طریق آن انجام شده است را وارد می کنیم.
 • امکان اضافه کردن چندین سطر در یک فرم برای ما وجود دارد.
 • جمع کل سطر های وارد شده در اعلامیه از پایین فرم قابل مشاهده است.
 • همچنین در همین قسمت می توانیم تخفیفات داده شده را نیز وارد کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

ج- سند حسابداری

 • در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.
 • در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.
 • همچنین با استفاده از آیکون های بالای صفحه می توان سند حسابداری را ویرایش یا حذف کرد.

3- اعلامیه پرداخت چک

 • در این قسمت از مقاله ی پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار ، با نحوه ثبت و پرداخت چک آشنا می شویم.
 • برای این کار از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، وارد اعلامیه پرداخت جدید می شویم.
 • فرم مربوط به اعلامیه پرداخت باز می شود.

الف- ورود اطلاعات

 • چک می تواند در وجه تامین کننده، مشتری و پرداخت به سایر صادر شود.
 • در فیلد نوع، متناسب با طرف مقابل خود، نوع اعلامیه پرداخت را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد طرف مقابل، متناسب با نوع انتخاب شده، طرف مقابل را از فهرست مربوطه انتخاب و تایید می کنیم.
 • همچنین با راست کلیک کردن روی همین صفحه و انتخاب گزینه “جدید”، طرف حساب جدید را در سیستم تعریف کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ پرداخت وجه را وارد می کنیم.
 • در فیلد حساب معین، حساب معین مورد نظرمان را که می خواهیم در سند حسابداری بدهکار شود را انتخاب می کنیم.
 • در صورتی که از درختواره پیش فرض سپیدار استفاده کرده باشیم، حساب معین به صورت پیش فرض مشخص شده است.
 • در فیلد صندوق، در صورتی که پرداخت از صندوق ها انجام شود، باید صندوق مربوطه را انتخاب کنیم.
 • در فیلد مبلغ نقد، چون مبلغ نقدی جابجا نمی شود، مبلغ 0 را وارد می کنیم.
 • در فیلد شرح، شرح مورد نظر برای اعلامیه پرداخت مربوطه وارد می کنیم.

ب- تب چک

 • ابتدا از وسط صفحه وارد تب چک می شویم.
 • سپس با استفاده از علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدیدی ایجاد می کنیم.
 • در ستون تفصیل حساب بانکی، حساب بانکی که پرداخت چک از طریق آن انجام شده است را وارد می کنیم.
 • در ستون شماره، شماره چک را وارد می کنیم.
 • در ستون پشت نمره، شماره نوشته شده در پشت چک را وارد می کنیم.
 • در فیلد مبلغ، مبلغ چک را وارد می کنیم.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ سر رسید چک را وارد می کنیم.
 • در ستون نوع مدت، باید مشخص کنیم که چه نوع چکی(روز،مدت دار) صادر کرده ایم.
 • امکان اضافه کردن چندین سطر(چک) در یک فرم برای ما وجود دارد.
 • جمع کل سطر های وارد شده در اعلامیه از پایین فرم قابل مشاهده است.
 • همچنین در همین قسمت می توانیم تخفیفات داده شده را نیز وارد کنیم.
 • از آیکون های پایین صفحه می توانیم چک را مشاهده، چاپ و یا ابطال کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

4- وصول

 • در این قسمت از مقاله ی پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار ، با نحوه ثبت وصول چک پرداختی آشنا می شویم.
 • برای این کار از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، وصول چک پرداختی را انتخاب می کنیم.
وصول چک در سیستم پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم
شکل2- وصول چک

الف- ورود اطلاعات

 • فرم مربوط به وصول چک پرداختی باز می شود.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ وصول چک را مشخص می کنیم.
 • در فیلد حساب بانکی، از فهرست موجود، حساب بانکی مورد نظرمان را انتخاب و تایید می کنیم.
 • سپس از وسط صفحه وارد تب چک می شویم.
 • سپس با استفاده از علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدیدی ایجاد می کنیم.
 • در ستون شماره، چک مورد نظر را از بین چک های مدت دار موجود انتخاب و تایید می کنیم.
 • در نهایت بعد از انتخاب چک های مورد نظر، فرم را از بالای صفحه ذخیره می کنیم.

ب- سند حسابداری

 • در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.
 • در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.
 • همچنین با استفاده از آیکون های بالای صفحه می توان سند حسابداری را ویرایش یا حذف کرد.

ج- مشاهده چک های قابل وصول

 • برای این کار از منوی عمودی سمت راست وارد شرکت می شویم.
 • سپس از قسمت فهرست، فعالیت های روز را انتخاب می کنیم.
 • در تب چک های پرداختی سررسیده شده، چک هایی را به ما نمایش می دهد که تاریخ وصول آن ها قبل از تاریخ روز باشد.
 • در تب چک های پرداختی سررسیده نشده، چک هایی را به ما نمایش می دهد که تاریخ وصول ان ها بعد از تاریخ روز باشد.

5- استرداد چک(پرداختنی،دریافتنی،خرج شده)

 • در این قسمت از مقاله ی پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار ، با نحوه ثبت استرداد چک آشنا می شویم.
 • زمانی که ما چک دریافتنی داشته باشیم یا یک چک دریافتنی را خرج کرده باشیم یا یک چک پرداختنی داشته باشیم، امکان استرداد آن در سیستم وجود دارد.
 • برای استرداد چک از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، استرداد چک جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به استرداد چک باز می شود.
استرداد چک در سیستم پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم
شکل3- استرداد چک

الف- ورود اطلاعات

 • متناسب با چک مربوطه، نوع استرداد را مشخص می کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ استرداد چک را درج می کنیم.
 • در فیلد طرف مقابل، از فهرست موجود طرف مقابل که چک به او پرداخت(استرداد) شده است را انتخاب و تایید می کنیم.
 • در فیلد ارز، ارز چک را مشخص می کنیم.

ب- تب چک

 • ابتدا وارد تب چک می شویم.
 • با استفاده از آیکون + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدید اضافه می کنیم.
 • در ستون شماره، از فهرست مربوطه، چک مورد نظر را انتخاب و تایید می کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

ج- سایر نکات

 • در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.
 • در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.
 • همچنین با استفاده از آیکون های بالای صفحه می توان سند حسابداری را ویرایش یا حذف کرد.
 • در صورتی که بخواهیم به جای چک استرداد شده، چک جدیدی را بگیریم از بالای صفحه روی آیکون “ثبت اعلامیه/رسید تعویض چک” کلیک می کنیم.
 • در این صورت فرم جدیدی باز می شود که اطلاعات چک وصولی جدید را در آن وارد و در نهایت ذخیره می کنیم.
 • از بالای فرم رسید استرداد چک، می توان با کلیک روی آیکون پرینتر، فرم استرداد چک را پرینت کرد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا