پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم

پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم

در مقاله ی پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار با نحوه ثبت اعلامیه پرداخت، اعلامیه پرداخت چک، وصول و استرداد چک آشنا می شویم.

شما برای دریافت دموی رایگان نرم افزار می توانید به اینجا مراجعه کنید.

1- اعلامیه پرداخت نقدی

 • در این قسمت از مقاله ی پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار ، با نحوه ثبت اعلامیه پرداخت نقدی آشنا می شویم.
 • برای این کار از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، وارد اعلامیه پرداخت جدید می شویم.
 • فرم مربوط به اعلامیه پرداخت باز می شود.
اعلامیه پرداخت در سیستم پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم
شکل1- اعلامیه پرداخت

الف- ورود اطلاعات

 • پرداخت نقدی می تواند به تامین کننده، مشتری و پرداخت به سایر باشد.
 • در فیلد نوع، متناسب با طرف مقابل خود، نوع اعلامیه پرداخت را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد طرف مقابل، متناسب با نوع انتخاب شده، طرف مقابل را از فهرست مربوطه انتخاب و تایید می کنیم.
 • همچنین با راست کلیک کردن روی همین صفحه و انتخاب گزینه “جدید”، طرف حساب جدید را در سیستم تعریف کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ پرداخت وجه را وارد می کنیم.
 • در فیلد حساب معین، حساب معین مورد نظرمان را که می خواهیم در سند حسابداری بدهکار شود را انتخاب می کنیم.
 • در صورتی که از درختواره پیش فرض سپیدار استفاده کرده باشیم، حساب معین به صورت پیش فرض مشخص شده است.
 • در فیلد صندوق، صندوقی که می خواهیم پرداخت نقدی از آن انجام شود را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد مبلغ نقد، مبلغ پرداختی را وارد می کنیم.
 • در فیلد شرح، شرح مورد نظر برای اعلامیه مربوطه وارد می کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

ب- سند حسابداری

 • در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.
 • در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.
 • همچنین با استفاده از آیکون های بالای صفحه می توان سند حسابداری را ویرایش یا حذف کرد.

2- اعلامیه پرداخت از نوع اعلامیه برداشت

 • در این قسمت از مقاله ی پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار ، با نحوه ثبت اعلامیه پرداخت از نوع اعلامیه برداشت آشنا می شویم.
 • برای این کار از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، وارد اعلامیه پرداخت جدید می شویم.
 • فرم مربوط به اعلامیه پرداخت باز می شود.
 • اعلامیه برداشت می تواند برای تامین کننده، مشتری و پرداخت به سایر صادر شود.
 • در فیلد نوع، متناسب با طرف مقابل خود، نوع اعلامیه پرداخت را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد طرف مقابل، متناسب با نوع انتخاب شده، طرف مقابل را از فهرست مربوطه انتخاب و تایید می کنیم.
 • همچنین با راست کلیک کردن روی همین صفحه و انتخاب گزینه “جدید”، طرف حساب جدید را در سیستم تعریف کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ پرداخت وجه را وارد می کنیم.
 • در فیلد حساب معین، حساب معین مورد نظرمان را که می خواهیم در سند حسابداری بدهکار شود را انتخاب می کنیم.
 • در صورتی که از درختواره پیش فرض سپیدار استفاده کرده باشیم، حساب معین به صورت پیش فرض مشخص شده است.
 • در فیلد صندوق، نیازی به تغییر مقادیر موجود در فیلد نیست.
 • در فیلد مبلغ نقد، چون مبلغ نقدی جابجا نمی شود، مبلغ 0 را وارد می کنیم.
 • در فیلد شرح، شرح مورد نظر برای اعلامیه مربوطه وارد می کنیم.

ب- تب اعلامیه برداشت

 • ابتدا از وسط صفحه وارد تب اعلامیه برداشت می شویم.
 • سپس با استفاده از علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدیدی ایجاد می کنیم.
 • در ستون شماره، شماره اعلامیه برداشتی که از طریق فرم های بانکی داشتیم را وارد می کنیم.
 • در ستون تاریخ، تاریخ برداشت وجه را وارد می کنیم.
 • در نهایت در ستون مبلغ، مبلغ برداشتی را وارد می کنیم.
 • در ستون تفصیل حساب بانکی، حساب بانکی که پرداخت از طریق آن انجام شده است را وارد می کنیم.
 • امکان اضافه کردن چندین سطر در یک فرم برای ما وجود دارد.
 • جمع کل سطر های وارد شده در اعلامیه از پایین فرم قابل مشاهده است.
 • همچنین در همین قسمت می توانیم تخفیفات داده شده را نیز وارد کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

ج- سند حسابداری

 • در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.
 • در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.
 • همچنین با استفاده از آیکون های بالای صفحه می توان سند حسابداری را ویرایش یا حذف کرد.

3- اعلامیه پرداخت چک

 • در این قسمت از مقاله ی پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار ، با نحوه ثبت و پرداخت چک آشنا می شویم.
 • برای این کار از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، وارد اعلامیه پرداخت جدید می شویم.
 • فرم مربوط به اعلامیه پرداخت باز می شود.

الف- ورود اطلاعات

 • چک می تواند در وجه تامین کننده، مشتری و پرداخت به سایر صادر شود.
 • در فیلد نوع، متناسب با طرف مقابل خود، نوع اعلامیه پرداخت را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد طرف مقابل، متناسب با نوع انتخاب شده، طرف مقابل را از فهرست مربوطه انتخاب و تایید می کنیم.
 • همچنین با راست کلیک کردن روی همین صفحه و انتخاب گزینه “جدید”، طرف حساب جدید را در سیستم تعریف کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ پرداخت وجه را وارد می کنیم.
 • در فیلد حساب معین، حساب معین مورد نظرمان را که می خواهیم در سند حسابداری بدهکار شود را انتخاب می کنیم.
 • در صورتی که از درختواره پیش فرض سپیدار استفاده کرده باشیم، حساب معین به صورت پیش فرض مشخص شده است.
 • در فیلد صندوق، در صورتی که پرداخت از صندوق ها انجام شود، باید صندوق مربوطه را انتخاب کنیم.
 • در فیلد مبلغ نقد، چون مبلغ نقدی جابجا نمی شود، مبلغ 0 را وارد می کنیم.
 • در فیلد شرح، شرح مورد نظر برای اعلامیه پرداخت مربوطه وارد می کنیم.

ب- تب چک

 • ابتدا از وسط صفحه وارد تب چک می شویم.
 • سپس با استفاده از علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدیدی ایجاد می کنیم.
 • در ستون تفصیل حساب بانکی، حساب بانکی که پرداخت چک از طریق آن انجام شده است را وارد می کنیم.
 • در ستون شماره، شماره چک را وارد می کنیم.
 • در ستون پشت نمره، شماره نوشته شده در پشت چک را وارد می کنیم.
 • در فیلد مبلغ، مبلغ چک را وارد می کنیم.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ سر رسید چک را وارد می کنیم.
 • در ستون نوع مدت، باید مشخص کنیم که چه نوع چکی(روز،مدت دار) صادر کرده ایم.
 • امکان اضافه کردن چندین سطر(چک) در یک فرم برای ما وجود دارد.
 • جمع کل سطر های وارد شده در اعلامیه از پایین فرم قابل مشاهده است.
 • همچنین در همین قسمت می توانیم تخفیفات داده شده را نیز وارد کنیم.
 • از آیکون های پایین صفحه می توانیم چک را مشاهده، چاپ و یا ابطال کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

4- وصول

 • در این قسمت از مقاله ی پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار ، با نحوه ثبت وصول چک پرداختی آشنا می شویم.
 • برای این کار از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، وصول چک پرداختی را انتخاب می کنیم.
وصول چک در سیستم پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم
شکل2- وصول چک

الف- ورود اطلاعات

 • فرم مربوط به وصول چک پرداختی باز می شود.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ وصول چک را مشخص می کنیم.
 • در فیلد حساب بانکی، از فهرست موجود، حساب بانکی مورد نظرمان را انتخاب و تایید می کنیم.
 • سپس از وسط صفحه وارد تب چک می شویم.
 • سپس با استفاده از علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدیدی ایجاد می کنیم.
 • در ستون شماره، چک مورد نظر را از بین چک های مدت دار موجود انتخاب و تایید می کنیم.
 • در نهایت بعد از انتخاب چک های مورد نظر، فرم را از بالای صفحه ذخیره می کنیم.

ب- سند حسابداری

 • در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.
 • در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.
 • همچنین با استفاده از آیکون های بالای صفحه می توان سند حسابداری را ویرایش یا حذف کرد.

ج- مشاهده چک های قابل وصول

 • برای این کار از منوی عمودی سمت راست وارد شرکت می شویم.
 • سپس از قسمت فهرست، فعالیت های روز را انتخاب می کنیم.
 • در تب چک های پرداختی سررسیده شده، چک هایی را به ما نمایش می دهد که تاریخ وصول آن ها قبل از تاریخ روز باشد.
 • در تب چک های پرداختی سررسیده نشده، چک هایی را به ما نمایش می دهد که تاریخ وصول ان ها بعد از تاریخ روز باشد.

5- استرداد چک(پرداختنی،دریافتنی،خرج شده)

 • در این قسمت از مقاله ی پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار ، با نحوه ثبت استرداد چک آشنا می شویم.
 • زمانی که ما چک دریافتنی داشته باشیم یا یک چک دریافتنی را خرج کرده باشیم یا یک چک پرداختنی داشته باشیم، امکان استرداد آن در سیستم وجود دارد.
 • برای استرداد چک از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، استرداد چک جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به استرداد چک باز می شود.
استرداد چک در سیستم پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم
شکل3- استرداد چک

الف- ورود اطلاعات

 • متناسب با چک مربوطه، نوع استرداد را مشخص می کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ استرداد چک را درج می کنیم.
 • در فیلد طرف مقابل، از فهرست موجود طرف مقابل که چک به او پرداخت(استرداد) شده است را انتخاب و تایید می کنیم.
 • در فیلد ارز، ارز چک را مشخص می کنیم.

ب- تب چک

 • ابتدا وارد تب چک می شویم.
 • با استفاده از آیکون + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدید اضافه می کنیم.
 • در ستون شماره، از فهرست مربوطه، چک مورد نظر را انتخاب و تایید می کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

ج- سایر نکات

 • در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.
 • در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.
 • همچنین با استفاده از آیکون های بالای صفحه می توان سند حسابداری را ویرایش یا حذف کرد.
 • در صورتی که بخواهیم به جای چک استرداد شده، چک جدیدی را بگیریم از بالای صفحه روی آیکون “ثبت اعلامیه/رسید تعویض چک” کلیک می کنیم.
 • در این صورت فرم جدیدی باز می شود که اطلاعات چک وصولی جدید را در آن وارد و در نهایت ذخیره می کنیم.
 • از بالای فرم رسید استرداد چک، می توان با کلیک روی آیکون پرینتر، فرم استرداد چک را پرینت کرد.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.