قانون مالیات بر ارزش افزوده (بخش دوم)

مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده (بخش دوم)

در مقاله اول قانون مالیات بر ارزش افزوده 6 بخش از این قانون شامل مواد 1 تا 37 طبق موارد ذکر شده در سایت سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در این محتوا بخش 7 الی 9 این مواد شامل مواد قانونی 38 الی 53 آورده شده است.

برای مطالعه بخش اول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر روی لینک زیر کلیک کنید.

بخش هفتم_عوارض کالاها و خدمات

ماده 38

نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 این قانون، به شرح زیر تعیین می گردد.

 • کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده 16 این قانون، 1/5%
 • انواع سیگار و محصولات دخانی، 3%
 • انواع بنزین و سوخت هواپیما، 10%
 • نفت سفید و نفت گاز، ده درصد 10% و نفت کوره 5%

ماده 39

مودیان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده 38 این قانون را به حساب‌های رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هرماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید.

 • الف_عوارض وصولی بند الف ماده 38 در مورد مودیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مودیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاری‌های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی.
 • ب_عوارض وصولی بندهای ب، ج،و د ماده 38 به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.

ماده 40

احکام سایر فصول این قانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است.
لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است، جاری نخواهد بود.

بخش هشتم_حقوق ورودی

ماده 41

حقوق گمرکی معادل 4% ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود.
به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قواینن مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود، حقوق ورودی اطلاق می گردد.

تبصره 1

نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که

 • الف_در راستای حمایت موثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.
 • ب_در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش های خصوصی،تعاونی و غیر دولتی نباشد.
 • ج_نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه ها وارد می‌گردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد.

تبصره 2

کلیه قــوانـین و مــقـررات خــاص و عـام مربوط به مـعافـیت هـای حقوق ورودی به استثناء معافیت های موضوع ماده 6 و بندهای 1،2 ،4  تا 9 و 12 تا 19 ، ماده 37 قانون امور گمرکی مصوب 17/3/1350 و ماده 8 قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 8/7/1374، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن، قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384 و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولید،صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 24/2/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور و اقلام عمده صرفا دفاعی کشور لغو می گردد.
اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبان نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.

تبصره 3

معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن‌ها وصول می شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می‌شود در اختیـار وزارت کشـور قرار مـی‌گیرد تا بـر اسـاس مـقررات تبصره 2 ماده 39 این قانون به شهرداری‌ها و دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.

بخش نهم_سایر مالیات‌ها و عوارض خاص

ماده 42

مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی ، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولیدداخل یا وارداتی، حسب مورد معادل 1% قیمت فروش کارخانه داخلی و یا 1% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها تعیین می شود.
مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه 10% و حداکثر تا 60% تقلیل می‌یابد.

ماده 43

مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می گردد.

 • الف_حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی، به استثناء ریلی، دریایی و هوایی 5% بهاء بلیط ( به عنوان عوارض)
 • ب_عوارض سالیانه انواع خودرو‌های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه داخلی و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها

ماده 44

به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر ذیربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیأت وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد 24 ،26 و 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و ماده 80 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی، نزد خزانه داری کل کشورواریز می‌گردد.

ماده 45

به دولت اجازه داده می شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی 000/250 ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ 000/50 ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نمایند.
تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.

ماده 46

 • الف_مالیات های موضوع مواد 42 و 43 و وجوه موضوع ماده 45 این قانون به حساب یا حساب‌های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد.
 • ب_وصول عوارض موضوع بندهای الف و ب ماده 43 این قانون به شهرداری محل محول می شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می گردد.
 • ج_عوارض موضوع بند ج ماده 43 به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره 2 ماده 43 واریز  می‌شود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.
 • د_مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد 42،43 و 45 این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن است.
 • ه_اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای الف و ب ماده 43 این قانون که توسط شهرداری‌ها وصول می گردد، مشمول احکام ماده 77 قانون اداره شهرداری‌ها خواهد بود.
 • و_پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده 43 این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل 2% به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.

ماده 47

 • الف_اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می‌نمایند، مکلفند 5% بهاء بلیط موضوع بند الف ماده 43 این قانون را با درج در بلیط و یا قرار داد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.
 • ب_مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عواض سالیانه خودروهای متعلق به خود، موضوع بند ب ماده 43 این قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه داخلی و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی وارداتی بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.
 • ج- تولید کنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل (به استثناء خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند ج ماده 43 این قانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده 21 به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند.

ماده 48

به منظور تأمین هزینه اجراء برنامه های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیر بناها در فرودگاه‌ها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستم‌های جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیی، به شرکت فرودگاه‌های کشور اجازه داده می شود با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری 2% قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.

ماده 49

آئین نامه اجرائی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 50

برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.

ماده 51

از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند هـ ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به 1/5% اصلاح می‌گردد.

ماده 52

از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.
حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می باشد.

ماده 53

تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد 18،24، 25، 28 ،31،35،36، 42 و 48 از تاریخ تصویب و در مورد ماده 51 از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است.
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون، آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع  ذیربط برساند.

مزایا و معایب مالیات بر ارزش افزوده یا VAT چیست؟

همانطور که می‌دانید تمام ابزارهای اقتصادی در کنار مزایایی که دارند، همیشه معایبی را نیز به همراه دارند.
در ادامه به مزایا و معایب مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی خواهیم پرداخت.

مزایا

 • گسترش پایه مالیاتی

با اخذ مالیات بر ارزش افزوده می‌توان بخش‌هایی از اقتصاد را که پوشش آنان به وسیله دیگر مالیات‌ها امکانپذیر نیست، تحت پوشش قرار داد.

 • درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا می‌کند

در نتیجه گسترش پایه مالیاتی، با استفاده از مالیات بر ارزش افزوده می‌توان درآمدهای مالیاتی راهم افزایش داد.

 • هزینه اخذ مالیات کاهش پیدا می‌کند

هزینه جمع‌آوری مالیات بر ارزش افزوده پایین است زیرا این مالیات دارای یک مکانیزم خود اجرایی است که همچنین باعث کاهش مالیات مضاعف، کاهش فرارهای مالیاتی و کاهش وقفه زمانی پرداخت هم می‌شود.
در نهایت هم با ساده‌سازی و کارایی که دارد به اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور کمک زیادی خواهد کرد.

معایب

 • ترس از افزایش تورم در کشور

این مالیات قیمت تمام شده فروش را در مراحل مختلف اخذ مالیات افزایش می‌دهد و اجرای آن هم نیازمند انجام مطالعات دقیق و ایجاد ساختار سازمانی مناسب است.

 • تفاوت مالیات بر ارزش افزوده با مالیات بر مصرف چیست؟

بر خلاف تصور تعدادی از عموم، مالیات بر ارزش افزوده با مالیات بر مصرف متفاوت است و هرکدام به صورت جداگانه دریافت می‌شوند. مالیات بر مصرف از انواع مالیات‌های غیرمستقیم می‌باشد که روی خرید کالا یا خدمات دریافت می‌شود و ممکن است تحت عنوان مالیات بر فروش هم شناخته شود اما همانطور که گفته شد مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که خریدار هنگام خرید کالا و خدمات به فروشنده پرداخت می‌کند و فروشنده هم باید در دوره‌های زمانی مشخصی آن را به دولت و سازمان امور مالیاتی پرداخت کند.

به پایان مقاله قانون مالیات بر ارزش افزوده رسیدیم، امیدواریم این مقاله مفید واقع شده باشد.

ممنون از همراهیتان.
مجموعه AccTrain  طی سالها تلاش  ارايه کننده انواع نرم افزارحسابداری موجود در بازار می باشد،.
مفتخریم پاسخ گوی نیاز شما باشیم .

جهت کسب اطلاعات بیشتراز حسابداری و نرم افزارهای حسابداری با ما همراه شوید.

مباحث مرتبط :

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.