آموزش حسابداریسپیدار همکاران سیستمنرم افزار حسابداری

عملیات مرتبط با چک در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم

در مقاله ی عملیات مرتبط با چک سپیدار ، با استرداد چک دریافتی، تعویض چک، نقد کردن چک، واگذاری چک به بانک و سایر نکات مرتبط با چک آشنا می شویم.

شما برای دریافت دموی رایگان نرم افزار می توانید به اینجا مراجعه کنید.

1- واگذار به بانک

 • در این قسمت از مقاله ی عملیات مرتبط با چک سپیدار ، با نحوه ثبت واگذار به بانک در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، عملیات بانکی چک دریافتنی را انتخاب می کنیم.
 • فرم عملیات بانکی چک دریافتنی برای ما باز می شود.
عملیات بانکی چک دریافتنی در عملیات مرتبط با چک سپیدار
شکل1- عملیات بانکی چک دریافتنی

الف- اطلاعات کلی

 • نوع را “واگذار به بانک” انتخاب می کنیم.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ عملیات واگذاری را ثبت می کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد شماره واگذاری، شماره ای که برای واگذار به بانک در عملیت بانک داشته ایم را ثبت می کنیم.(اختیاری)
 • در فیلد حساب بانکی، حساب بانکی که می خواهیم چک ها به آن حساب واگذار شوند را انتخاب می کنیم.
 • فیلد صندوق غیر فعال است؛ زیرا در این عملیات به صندوق نیازی نداریم.

ب- تب چک

 • از وسط صفحه روی تب چک کلیک می کنیم.
 • سپس با استفاده از علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدیدی ایجاد می کنیم.
 • در ستون شماره، همه ی چک هایی را که می خواهیم به بانک واگذار شود، انتخاب و تایید می کنیم.
 • همه چک ها با مبلغ و تاریخ و حساب بانکی به ما نمایش داده می شود.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

نکته: چک هایی را می توانیم به بانک واگذار کنیم که وضعیت آنها یا نزد صندوق باشد یا در وضعیت واخواست باشد.

ج- سند حسابداری

 • در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.
 • در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.
 • همچنین با استفاده از آیکون های بالای صفحه می توان سند حسابداری را ویرایش یا حذف کرد.

نکته: می توانیم از آیکون های بالای صفحه فرم کلر بانکی را طراحی و پرینت کرده و به بانک ارائه دهیم.

2- وصول / واخواست

 • در این قسمت از مقاله ی عملیات مرتبط با چک سپیدار ، با نحوه ثبت وصول و واخواست در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، عملیات بانکی چک دریافتنی را انتخاب می کنیم.
 • فرم عملیات بانکی چک دریافتنی برای ما باز می شود.

الف- ورود اطلاعات

 • نوع را “وصول و واخواست” انتخاب می کنیم.
 • توجه: برای انجام عملیات وصول یا واخواست بر روی یک چک باید قبل از آن عملیات واگذار به بانک روی آن انجام شده باشد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ عملیات وصول / واخواست را ثبت می کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • فیلد های شماره واگذاری، حساب بانکی و صندوق غیر فعال است؛ زیرا در این عملیات نیازی به آن ها نداریم.

ب- تب چک

 • از وسط صفحه روی تب چک کلیک می کنیم.
 • سپس با استفاده از علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدیدی ایجاد می کنیم.
 • در ستون شماره، همه ی چک هایی را که قبلا به بانک واگذار شده است را مشاهده می کنیم.
 • چک های مرود نظر خود را برای وصول / واخواست انتخاب می کنیم.
 • در ستون وضعیت، وضعیت چک را (وصول یا واخواست) مشخص می کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

ج- سند حسابداری

 • در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.
 • در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.
 • همچنین با استفاده از آیکون های بالای صفحه می توان سند حسابداری را ویرایش یا حذف کرد.
 • نکته: می توانیم از آیکون های بالای صفحه فرم کلر بانکی را طراحی و پرینت کرده و به بانک ارائه دهیم.

3- نقد کردن چک

 • در این قسمت از مقاله ی عملیات مرتبط با چک سپیدار ، با نحوه ثبت نقد کردن چک در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، عملیات بانکی چک دریافتنی را انتخاب می کنیم.
 • فرم عملیات بانکی چک دریافتنی برای ما باز می شود.

الف- ورود اطلاعات

 • نوع را “نقد کردن” انتخاب می کنیم.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ نقد کردن چک را ثبت می کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • فیلد های شماره واگذاری، حساب بانکی غیر فعال است؛ زیرا در این عملیات نیازی به آن ها نداریم.
 • در فیلد صندوق، گاو صندوقی که در نهایت وجه نقد چک در آن قرار می گیرد را انتخاب و تایید می کنیم.

ب- تب چک

 • از وسط صفحه روی تب چک کلیک می کنیم.
 • سپس با استفاده از علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدیدی ایجاد می کنیم.
 • در ستون شماره، همه ی چک هایی را که در حالت رسید دریافت هستند را مشاهده می کنیم.
 • چک های مرود نظر خود را برای نقد کردن انتخاب می کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

4- استرداد چک دریافتنی

 • در این قسمت از مقاله ی عملیات مرتبط با چک سپیدار ، با نحوه استرداد چک در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، استرداد چک جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم استرداد چک برای ما باز می شود.
استرداد چک در عملیات مرتبط با چک سپیدار همکاران سیستم
شکل2- استرداد چک

الف- ورود اطلاعات

 • ابتدا نوع استرداد چک را مشخص می کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ استرداد چک را مشخص می کنیم.
 • در فیلد طرف مقابل، از فهرست مربوطه طرف مقابل را انتخاب می کنیم.
 • در قیلد ارز، ارز مربوط به چک(که اکثرا ریال است) را انتخاب می کنیم.

ب- تب چک

 • از وسط صفحه روی تب چک کلیک می کنیم.
 • سپس با استفاده از علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدیدی ایجاد می کنیم.
 • در ستون شماره، همه ی چک هایی را که مرتبط با طرف مقابل انتخاب شده هستند، مشاهده می کنیم.
 • چک مرود نظر خود را برای استرداد انتخاب و تایید می کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

ج- سند حسابداری

 • در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.
 • در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.
 • همچنین با استفاده از آیکون های بالای صفحه می توان سند حسابداری را ویرایش یا حذف کرد.
 • سند حسابداری استرداد چک، دقیقا معکوس سند دریافت چک است.

نکته: برای دریافت چک جدید به جای چکی که استرداد شده است، از بالای فرم روی آیکون “ثبت اعلامیه/رسید تعویض چک” کلیک می کنیم.

در فرم رسید دریافت/پرداخت جدید، اطلاعات چک جایگزین را وارد می کنیم.

برای حذف این رسید دریافت حتما باید از بالای فرم روی آیکون ” حذف اعلامیه/رسید تعویض چک” کلیک کنیم.

5- تعویض چک

 • در این قسمت از مقاله ی عملیات مرتبط با چک سپیدار ، با نحوه تعویض چک در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • عملیات تعویض چک بعد از عملیات استرداد چک انجام می شود؛ در واقع چک قبلی را با چک،پول نقد،حواله یا کارت خوان جایگزین می کنیم.

الف- عملیات استرداد و تعویض چک

 • برای انجام عملیات تعویض چک ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت فهرست، استرداد چک را انتخاب می کنیم.
 • در این قسمت فهرست استرداد هایی که از قبل انجام شده است را مشاهده می کنیم.
 • چک مورد نظر را که می خواهیم برای آن تعویض چک انجام دهیم را انتخاب می کنیم.
 • وارد فرم استرداد چک می شویم.
 • از آیکون های بالای صفحه روی گزینه”ثبت اعلامیه/رسید تعویض چک” کلیک می کنیم.
 • در فرم رسید دریافت/پرداخت جدید، اطلاعات چک جایگزین را مطابق روند زیر وارد می کنیم.
 • در فیلد نوع، سایر دریافت ها را انتخاب می کنیم.
 • فیلد طرف مقابل، غیر فعال است.
  زیرا تعویض چک با همان طرفی است که چک ایشان استرداد شده است.
 • سایر اطلاعات فیلد ها را مطابق آنچه در قسمت رسید دریافت/رسید پرداخت توضیح داده شد، وارد می کنیم.
 • بسته به نوع دریافت/ پرداخت در قبال چک استرداد شده، از تب های وسط صفحه، نوع دریافت/ پرداخت(چک،وجه نقد،حواله،کارت خوان) را انتخاب می کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم مربوطه را ذخیره می کنیم.

ب- سند حسابداری

 • در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.
 • در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.
 • همچنین با استفاده از آیکون های بالای صفحه می توان سند حسابداری را ویرایش یا حذف کرد.

6- رسید دریافت چک

 • در این قسمت از مقاله ی عملیات مرتبط با چک سپیدار ، با نحوه ثبت رسید دریافت چک در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، رسید دریافت جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به رسید دریافت باز می شود.

الف- اطلاعات کلی

 • در فیلد نوع، از فهرست مربوطه نوع رسید دریافت را با توجه به نیاز خود انتخاب می کنیم.
 • با توجه به نوع انتخاب شده، در فیلد طرف مقابل، می توانیم طرف مقابل مرتبط با آن نوع را از فهرست مربوطه انتخاب و تایید کنیم.
 • در صورت نیاز به تعریف طرف حساب جدید، در همین فرم کلیک راست می کنیم.
 • سپس گزینه “جدید” را انتخاب و طرف حساب جدید را تعریف می کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ ثبت رسید دریافت را وارد می کنیم؛ که این تاریخ به صورت پیش فرض، تاریخ روز سیستم است.
 • در فیلد حساب معین، حساب معین سمت بستانکار سند حسابداری را از فهرست مربوطه انتخاب و تایید می کنیم.
 • در صورتی که از درختواره پیش فرض سپیدار استفاده کرده باشیم، حساب معین به صورت پیش فرض فراخوانی شده است.
 • فیلد صندوق، گاو صندوق مورد نظر خود را وارد می کنیم.
 • فیلد ارز، مطابق با نوع تعریف صندوق فراخوانی می شود و امکان تغییر ندارد.
 • فیلد مبلغ نقد نیازی به وارد کردن اطلاعات ندارد.
 • در فیلد شرح، شرح مورد نظر برای اعلامیه مربوطه وارد می کنیم.

ب- تب چک

ابتدا از وسط صفحه وارد تب چک می شویم.

 • سپس با استفاده از علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدیدی ایجاد می کنیم.
 • در ستون شماره، شماره چک را وارد می کنیم.
 • در ستون پشت نمره، شماره پشت چک را ثبت می کنیم.
 • در ستون تاریخ سر رسید، تاریخ سر رسید چک دریافتی از طرف حساب را وارد می کنیم.
 • در ستون بانک، بانک مرتبط با چک را مشخص می کنیم.
 • در ستون شماره حساب نیز شماره حساب مربوطه را وارد می کنیم.
 • امکان اضافه کردن چندین سطر(چک) در یک فرم برای ما وجود دارد.
 • جمع کل سطر های وارد شده در اعلامیه از پایین فرم قابل مشاهده است.
 • همچنین در همین قسمت می توانیم تخفیفات داده شده را نیز وارد کنیم.
 • به علاوه در بخش مبلغ دریافت، مبلغی که در نهایت از مشتری دریافت کرده ایم را به ما نمایش می دهد.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

نکته کلی: از پایین همه فرم ها، می توان با کلیک روی آیکون “تاریخچه چک” همه اطلاعات یک چک را مشاهده کنیم.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا