موارد رد دفاتر روزنامه !؟

دفاتر قانونی

موارد رد دفاتر روزنامه !؟

تخلف در تکالیف و نحوه آماده سازی دفاتر روزنامه ، می تواند موجب رد دفاتر شود.

تخلفاتی که موجب این امر می شوند، طبق آیین نامه ماده 95 به صورت زیر می باشند.:

 • در صورتی که دفاتر ارائه شده نزد مراجع ذیربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
 • عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.
 • تأخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از ۱۵ روز و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در این آئین­نامه.
 • عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات این آئین­نامه.
 • در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مودی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تأیید بالاترین مسئول اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.
 • عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی بااطلاعات موجود در سیستم­های ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) و یا سامانه ثبت برخط معاملات در مورد اشخاصی که از سیستم­های مذکور استفاده و یا مکلف به استفاده از سامانه یادشده می­باشند.
 • جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه.
 • عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویس.
 • تغییر نرم افزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطلاع قبلی اداره امور مالیاتی ذی ربط.
 • تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی.
 • تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی
 • حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی.

برای اطلاع از به روزترین اخبار حسابداری با ما همراه شوید.

آخرین مطالب مرتبط :

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.