تنظیمات سیستم مشتریان و فروش نرم افزار سپیدار

نرم افزار حسابداری سپیدار

تنظیمات سیستم مشتریان و فروش نرم افزار سپیدار

1-   تنظيمات:

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت تنظيمات شده و در قسمت عمليات روي گزينه “تنظيمات” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد در صفحه مشتريان و فروش، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

2-   تنظيمات مشتريان و فروش :

قسمتعنوانكاربردنكات و توضيحات
معين حسابهاي فروشدريافتنيهنگام صدور سند حسابداري فاكتور ، مبلغ دريافتني در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين حسابهاي فروشتخفيف نقدي فروشهنگام صدور سند حسابداري اعلاميه پرداخت مرتبط يا فاكتور ، مبلغ تخفيف نقدي فروش در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين حسابهاي فروشاضافاتهنگام صدور سند حسابداري فاكتور ، مبلغ اضافات در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين حسابهاي فروشبهاي تمام شده كالاي فروخته شدههنگام صدور سند حسابداري خروجي انبار از نوع فروش ، مبلغ خروجي انبار در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
فروش داخليفروش كالاهنگام صدور سند حسابداري فاكتور ، مبلغ فروش داخلي كالاها در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
فروش داخليفروش خدماتهنگام صدور سند حسابداري فاكتور ، مبلغ فروش داخلي خدمات در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
فروش داخليبرگشت فروش كالاهنگام صدور سند حسابداري فاكتور برگشتي ، مبلغ برگشت از فروش داخلي كالاها در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
فروش داخليبرگشت فروش خدماتهنگام صدور سند حسابداري فاكتور برگشتي ، مبلغ برگشت از فروش داخلي خدمات در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
فروش داخليتخفيف فروش كالاهنگام صدور سند حسابداري فاكتور و فاكتور برگشتي ، مبلغ تخفيف فروش داخلي كالاها در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
فروش داخليتخفيف فروش خدماتهنگام صدور سند حسابداري فاكتور و فاكتور برگشتي ، مبلغ تخفيف فروش داخلي خدمات در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
فروش خارجيفروش كالاهنگام صدور سند حسابداري فاكتور ، مبلغ فروش خارجي كالاها در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
فروش خارجيفروش خدماتهنگام صدور سند حسابداري فاكتور ، مبلغ فروش خارجي خدمات در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
فروش خارجيبرگشت فروش كالاهنگام صدور سند حسابداري فاكتور برگشتي ، مبلغ برگشت از فروش خارجي كالاها در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
فروش خارجيبرگشت فروش خدماتهنگام صدور سند حسابداري فاكتور برگشتي ، مبلغ برگشت از فروش خارجي خدمات در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
فروش خارجيتخفيف فروش كالاهنگام صدور سند حسابداري فاكتور و فاكتور برگشتي ، مبلغ تخفيف فروش خارجي كالاها در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
فروش خارجيتخفيف فروش خدماتهنگام صدور سند حسابداري فاكتور و فاكتور برگشتي ، مبلغ تخفيف فروش خارجي خدمات در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
صدور خودكار سند حسابداريفاكتور فروشدر صورت فعال بودن اين قسمت به محض ثبت فاكتور فروش ، سند حسابداري آن نيز صادر ميشود. 
صدور خودكار سند حسابداريبرگشت فروشدر صورت فعال بودن اين قسمت به محض ثبت فاكتور برگشت فروش ، سند حسابداري آن نيز صادر ميشود. 
صدور خودكار سند حسابداريپورسانتدر صورت فعال بودن اين قسمت به محض ثبت فاكتور يا فاكتور برگشتي فروش ، سند حسابداري پورسانت واسط آن نيز صادر ميشود. 
معين حسابهاي پورسانتحسابهاي پرداختنيهنگام صدور سند حسابداري پورسانت ، مبلغ پرداختني پورسانت در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين حسابهاي پورسانتهزينههنگام صدور سند حسابداري پورسانت ، مبلغ هزينه پورسانت در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
تخفيفاتبه صورت پيش فرض تخفيف كالا در نظر گرفته شوددر صورت فعال بودن اين قسمت به محض ثبت اقلام اسناد فروش ، مبلغ تخفيف با توجه به اعلاميه قيمت محاسبه ميشود. 
تخفيفاتبه صورت پيش فرض تخفيف مشتري در نظر گرفته شوددر صورت فعال بودن اين قسمت به محض ثبت اقلام اسناد فروش ، مبلغ تخفيف با توجه به تخفيف مشتري در تعريف طرف مقابل محاسبه ميشود. 
صدور خودكار سند انبارخروج انبار براي فاكتور فروشدر صورت فعال بودن اين قسمت به محض ثبت فاكتور فروش ، خروجي انبار آن نيز صادر ميشود. 
صدور خودكار سند حسابداريبرگشت خروج انبار براي فاكتور برگشت فروشدر صورت فعال بودن اين قسمت به محض ثبت فاكتور برگشت فروش ، برگشت خروجي انبار آن نيز صادر ميشود. 
كنترل هاي اسناد فروشكنترل تاريخ در اسناد فروش انجام شوددر صورت فعال بودن اين قسمت امكان اگر تاريخ سند فروشي كه ثبت ميشود از تاريخ آخرين سند از آن نوع كوچكتر باشد ، جلوي ثبت سند گرفته ميشود .مثلا اگر فاكتوري به تاريخ 01/04/88 ثبت شده باشد و اين تيك فعال باشد ، جلوي ثبت فاكتور براي تاريخهاي كوچكتر از اين تاريخ گرفته ميشود .
كنترل هاي اسناد فروشموجودي قابل فروش كنترل شوددر صورت فعال بودن اين قسمت اگر تعداد فاكتورهاي بدون خروجي انبار يك كالا از تعداد موجود در انبار بيشتر شود ، جلوي ثبت سند گرفته ميشود.

3-   موارد و مشكلات :

پيغام/مشكلدليلنحوه رفع مشكل
قسمت تنظيمات مشاهده نميشودكاربري كه با آن وارد سيستم شده ايد ، به قسمت تنظيمات دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي قسمت تنظيمات دسترسي ايجاد كند .
همه قسمتهاي تنظيمات غير فعال است و قابل تغيير نيستكاربري كه با آن وارد سيستم شده ايد ، دسترسي اعمال تغييرات در تنظيمات را ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر دسترسي تغيير تنظيمات در حد سرپرست را فعال كند .
در صفحه دفترداري ، امكان تغيير قسمت طول كد حسابها غير فعال استتعريف حسابهاي گروه ، كل و معين در سيستم انجام شده استبايد تمام حسابهاي تعريف شده حذف شده و مجددا ايجاد شوند .
در قسمت ليست ارز پايه ، هيچ ارزي يه جز ريال نمايش داده نميشوددر تعريف ارزها به جز ارز ريال ، ارز ديگري تعريف نشده استدر تعريف ارزها ، ارز مورد نظر را تعريف كنيد .
در قسمت ليست محل فعاليت ، هيچ اطلاعاتي نمايش داده نميشوددر  قسمت محل هاي جغرافيايي هيچ اطلاعاتي تعريف نشده استدر تعريف محل هاي جغرافيايي ،  اطلاعات مورد نظر را تعريف كنيد .
در ليست معين ، هيچ اطلاعاتي نمايش داده نميشودهيچ حساب معيني در سيستم  تعريف نشده استدر تعريف حسابها ، حسابهاب معين را تعريف كنيد .

One thought on “تنظیمات سیستم مشتریان و فروش نرم افزار سپیدار

Very good post. I absolutely appreciate this website. Stick with it!

اردیبهشت 2, 1401 در 3:51 ق.ظ

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.