انتقال وجه در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم

انتقال وجه در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم

در این مقاله با انتقال وجه در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار آشنا می شویم.

شما برای دریافت دموی رایگان نرم افزار می توانید به اینجا مراجعه کنید.

1- انتقال بانک به بانک

 • در این بخش از مقاله ی انتقال وجه در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار، با نحوه ثبت عملیات بانک به بانک در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، اعلامیه پرداخت جدید را انتخاب می کنیم.
 • صفحه مربوط به اعلامیه پرداخت باز می شود.
اعلامیه پرداخت در انتقال وجه سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم
شکل1- اعلامیه پرداخت

الف- اطلاعات کلی

 • در فیلد نوع، نوع اعلامیه پرداخت را “بانک به بانک” انتخاب می کنیم.
 • در فیلد طرف مقابل، حساب بانکی مبدا را از فهرست مربوطه انتخاب می کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ مورد نظر برای انجام عملیات را وارد می کنیم.
 • در فیلد حساب معین، حساب معین مورد نظرمان را که می خواهیم در سند حسابداری بدهکار شود را انتخاب می کنیم.
 • فیلد صندوق و مبلغ نقد، با توجه به اینکه انتقال بین بانکی است، غیر فعال است و نمی توانیم به آن مقدار بدهیم.
 • در فیلد شرح، شرح مورد نظر برای اعلامیه مربوطه وارد می کنیم.

ب- تب اعلامیه برداشت

 • با توجه به نوع عملیاتی که انجام داده ایم، سطر ایجاد می کنیم.
 • در ستون شماره، شماره حواله بانکی را وارد می کنیم.
 • در ستون مبلغ، مبلغ مورد نظر را وارد می کنیم.
 • در ستون تفصیل حساب بانکی، حساب بانکی خود را وارد می کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

نکته: در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.

در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.

در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.

نکته: برای مشاهده رسید انتقالی مربوطه ابتدا از منوی عمودی سمت راست وارد دریافت و پرداخت می شویم.

سپس از قسمت فهرست، رسید های دریافت را انتخاب می کنیم.

در نهایت در فرم مربوطه، در ستون نوع دریافت، “انتقالی” را انتخاب می کنیم و سند رسید انتقالی قابل مشاهده است.

این رسید انتقالی قابل ویرایش نیست و تنها زمانی می توان آن را حذف کرد که اعلامیه پرداختش حذف شده باشد.

نکته: از بالای فرم، با کلیک بر روی ایکون پرینتر می توانیم پرینت فرم را نیز تهیه کنیم.

2- انتقال بانک به صندوق

 • در این بخش از مقاله ی انتقال وجه در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار، با نحوه ثبت عملیات بانک به صندوق در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، اعلامیه پرداخت جدید را انتخاب می کنیم.
 • صفحه مربوط به اعلامیه پرداخت باز می شود.

الف- اطلاعات کلی

 • در فیلد نوع، نوع اعلامیه پرداخت را “بانک به صندوق” انتخاب می کنیم.
 • در فیلد طرف مقابل، صندوق مقصد را از فهرست مربوطه انتخاب می کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ مورد نظر برای انجام عملیات را وارد می کنیم.
 • در فیلد حساب معین، حساب معین مورد نظرمان را که می خواهیم در سند حسابداری بدهکار شود را انتخاب می کنیم.
 • فیلد صندوق و مبلغ نقد، با توجه به اینکه انتقال از مبدا بانک است، غیر فعال است و نمی توانیم به آن مقدار بدهیم.
 • در فیلد شرح، شرح مورد نظر برای اعلامیه مربوطه وارد می کنیم.

انتقال مبلغ از بانک به صندوق 2 حالت دارد: 1- برداشت از بانک 2- کشیدن چک روز

ب- تب چک

 • در صورتی که برای برداشت از بانک از چک روز استفاده کرده باشیم، از این تب اطلاعات چک را وارد می کنیم.
 • در ستون تفصیل حساب بانکی، فهرست بانک هایی که دارای دسته چک هستند قابل مشاهده است، بانک مورد نظر خود را انتخاب می کنیم.
 • در ستون شماره، شماره چک و در ستون مبلغ، مبلغ چک را وارد می کنیم.
 • در این حالت(انتقال بانک به صندوق) نوع مدت، حتما باید “روز” باشد.
 • تاریخ سررسید و تاریخ پرداخت نیز باید یکی باشد.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

ج- تب اعلامیه برداشت

 • در صورتی که از بانک برداشت کرده و به صندوق انتقال داده ایم، از این تب استفاده می کنیم.
 • در ستون شماره، شماره پیگیری را وارد می کنیم.
 • در ستون مبلغ، مبلغ مورد نظر را وارد می کنیم.
 • در ستون تفصیل حساب بانکی، از فهرست موجود، حساب بانکی خود را وارد می کنیم.
 • ستون تاریخ نیز باید با فیلد تاریخ در قیمت بالای فرم یکی باشد.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

نکته: در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.

در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.

در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.

نکته: برای مشاهده رسید انتقالی مربوطه، ابتدا از منوی عمودی سمت راست وارد دریافت و پرداخت می شویم.

سپس از قسمت فهرست، رسید های دریافت را انتخاب می کنیم.

در نهایت در فرم مربوطه، در ستون نوع دریافت، “انتقالی” را انتخاب می کنیم و سند رسید انتقالی قابل مشاهده است.

این رسید انتقالی قابل ویرایش نیست و تنها زمانی می توان آن را حذف کرد که اعلامیه پرداختش حذف شده باشد.

نکته: از بالای فرم، با کلیک بر روی ایکون پرینتر می توانیم پرینت فرم را نیز تهیه کنیم.

3- انتقال صندوق به بانک

 • در این بخش از مقاله ی انتقال وجه در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار، با نحوه ثبت عملیات صندوق به بانک در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، اعلامیه پرداخت جدید را انتخاب می کنیم.
 • صفحه مربوط به اعلامیه پرداخت باز می شود.

الف- اطلاعات کلی

 • در فیلد نوع، نوع اعلامیه پرداخت را “صندوق به بانک” انتخاب می کنیم.
 • در فیلد طرف مقابل، حساب بانکی مقصد را از فهرست مربوطه انتخاب می کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ مورد نظر برای انجام عملیات را وارد می کنیم.
 • در فیلد حساب معین، حساب معین مورد نظرمان را که می خواهیم در سند حسابداری بدهکار شود را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد صندوق، صندوق مبدا را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد مبلغ نقد، مبلغ مورد نظر را برای انتقال به بانک وارد می کنیم.
 • در فیلد شرح، شرح مورد نظر برای اعلامیه مربوطه وارد می کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.
 • با ذخیره فرم، یک رسید دریافت انتقالی برای حساب بانکی مان صادر می شود.

ب- تب ها

 • همه ی تب های چک، اعلامیه برداشت و خرج کردن چک غیر فعال هستند.
 • زیرا عملیات صندوق به بانک فقط از طریق وجه نقد انجام می شود.
 • نکته: در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.
 • در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.

نکته: برای مشاهده رسید انتقالی مربوطه، ابتدا از منوی عمودی سمت راست وارد دریافت و پرداخت می شویم.

سپس از قسمت فهرست، رسید های دریافت را انتخاب می کنیم.

در نهایت در فرم مربوطه، در ستون نوع دریافت، “انتقالی” را انتخاب می کنیم و سند رسید انتقالی قابل مشاهده است.

این رسید انتقالی قابل ویرایش نیست و تنها زمانی می توان آن را حذف کرد که اعلامیه پرداختش حذف شده باشد.

نکته: از بالای فرم، با کلیک بر روی ایکون پرینتر می توانیم پرینت فرم را نیز تهیه کنیم.

4- انتقال صندوق به صندوق

 • در این بخش از مقاله ی انتقال وجه در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار، با نحوه ثبت عملیات صندوق به صندوق در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، اعلامیه پرداخت جدید را انتخاب می کنیم.
 • صفحه مربوط به اعلامیه پرداخت باز می شود.

الف- اطلاعات کلی

 • در فیلد نوع، نوع اعلامیه پرداخت را “صندوق به صندوق” انتخاب می کنیم.
 • در فیلد طرف مقابل، صندوق مقصد را از فهرست مربوطه انتخاب می کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ مورد نظر برای انجام عملیات را وارد می کنیم.
 • در فیلد حساب معین، حساب معین مورد نظرمان را که می خواهیم در سند حسابداری بدهکار شود را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد صندوق، صندوق مبدا را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد مبلغ نقد، مبلغ مورد نظر را برای انتقال به بانک وارد می کنیم.
 • در فیلد شرح، شرح مورد نظر برای اعلامیه مربوطه وارد می کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

ب- سایر نکات

نکته: در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.

در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.

در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.

نکته: برای مشاهده رسید انتقالی مربوطه، ابتدا از منوی عمودی سمت راست وارد دریافت و پرداخت می شویم.

سپس از قسمت فهرست، رسید های دریافت را انتخاب می کنیم.

در نهایت در فرم مربوطه، در ستون نوع دریافت، “انتقالی” را انتخاب می کنیم و سند رسید انتقالی قابل مشاهده است.

این رسید انتقالی قابل ویرایش نیست و تنها زمانی می توان آن را حذف کرد که اعلامیه پرداختش حذف شده باشد.

نکته: از بالای فرم، با کلیک بر روی آیکون پرینتر می توانیم پرینت فرم را نیز تهیه کنیم.

نکته: از آنجا که برای اعلامیه پرداخت از نوع صندوق به صندوق، یک برداشت از صندوق مبدا و یک واریز به صندوق مقصد انجام شده است و ما باید برداشت ها و پرداخت ها را از طریق فرم اعلامیه پرداخت انجام دهیم ولی دریافت ها و واریز ها از طریق فرم رسید انبار انجام می شود.

سیستم به صورت اتوماتیک یک رسید انتقالی را برای دریافتی که به صندوق مقصد انجام شده است، صادر می کند.

5- تسویه حساب طرف مقابل

 • در این بخش از مقاله ی انتقال وجه در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار، با نحوه ثبت عملیات تسویه حساب طرف مقابل در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، تسویه حساب طرف مقابل جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به تسویه حساب طرف مقابل باز می شود.
تسویه حساب طرف مقابل در انتقال وجه سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم
شکل2- تسویه حساب طرف مقابل

الف- اطلاعات کلی

 • در فیلد شماره و تاریخ، تاریخ را وارد می کنیم و شماره به صورت اتوماتیک پس از ذخیره فرم فراخوانی می شود.
 • در فیلد نوع طرف مقابل، بسته به نیازمان “مشتری” یا “واسط” را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد طرف مقابل، لیست مشتری ها یا واسط ها نمایش داده می شود که یکی را انتخاب می کنیم.

ب- اقلام بدهکار

 • با کلیک بر روی + زرد رنگ پایین صفحه، فرم اقلام بدهکار مشتری(واسط) انتخاب شده به ما نمایش داده می شود.
 • مواردی که قرار است تسویه کنیم را انتخاب و تایید می کنیم.

ج- اقلام بستانکار

 • با کلیک بر روی + زرد رنگ پایین صفحه، فرم اقلام بستانکار مشتری(واسط) انتخاب شده به ما نمایش داده می شود.
 • مواردی که قرار است تسویه کنیم را انتخاب و تایید می کنیم.
 • در این قسمت می توانیم مبلغ هر یک از موارد را تغییر دهیم.
 • جمع اقلام بدهکار و بستانکار باید برابر باید.
 • در صورت برابر نبودن مقادیر از پایین فرم روی گزینه “صدور رسید انبار” یا “صدور اعلامیه پرداخت” کلیک می کنیم.
 • فرم رسید دریافت جدید را با توجه به اختلاف بین جمع اقلام بدهکار و بستانکار، تکمیل و ذخیره می کنیم.
 • در نهایت فرم را از بالای صفحه ذخیره می کنیم.

نکته: برای مشاهده تسویه حساب های انجام شده، ابتدا از منوی عمودی سمت راست وارد دریافت و پرداخت می شویم.

سپس از قسمت فهرست، تسویه حساب طرف مقابل را انتخاب می کنیم.

در فرم مربوطه، تسویه حساب های انجام شده قابل مشاهده است.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.